چطور کار میکند

ابتدا ثبت نام کنید،سپس سایت خود را ثبت کنید،و سپس کسب امتیاز را فعال کنید ودرنهایت تمام بازدید های خود را پس خواهید گرفت

چطور کار میکند ?

  • اضافه کردن وب سایت

    وبسایت خود را برای دریافت بازدید ثبت کنید .

  • کسب امتیاز

    با بازدید از سایت دیگران(بدون دخلالت دست و کاملا اتوماتیک) امتیاز بازدید کسب کنید

  • دریافت بازدید کننده رایگان

    هنگامی که امتیاز دریافت کنید بلا فاصله توسط دیگران از وبسایت شما بازدید خواهد شد .